Ilgtspēja

Informācija par finanšu produkta ilgtspējību saskaņā ar regulu 2019/2088 (2019.g. 27.nov.) PAR INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANU, KAS SAISTĪTA AR ILGTSPĒJU, FINANŠU PAKALPOJUMU NOZARĒ (Ilgtspējas regula)

Finanšu produkta nosaukums: INDEXO REAL ESTATE FUND AS (Fonds).
Ilgtspējas riska politikas nostādņu pārredzamība atbilstoši Ilgtspējas regulas 3. pantam
 
Sabiedrība pirms lēmumu par ieguldījumiem pieņemšanas novērtē visus riskus un faktorus, kas var ietekmēt ieguldījumu vērtību un rezultātus. Secīgi Sabiedrība novērtē arī vides, sociālos un korporatīvās pārvaldības (ESG vai ilgtspēja) faktorus, kas attiecas uz potenciāliem ieguldījumiem. Ja iespējams, Sabiedrība izvēlas videi draudzīgus objektus ieguldījumu veikšanai.  Sabiedrība pēc iespējas veicinās vides faktorus, piemēram, mēģinot panākt lielāku nekustamo īpašumu energoefektivitāti. Sabiedrība izvēlas uzticamus sadarbības partnerus un potenciāli arī nomniekus. Ja risku novērtējumā pirms ieguldījumu lēmuma pieņemšanas atklājas nozīmīga un neatrisināma ESG problēma, piemēram, acīmredzams nekustamā īpašuma radītais apkārtējās vides piesārņojums, tad ieguldījums netiks veikts.
 
Negatīvas ietekmes uz ilgtspēju pārredzamība atbilstoši Ilgtspējas regulas 4. pantam
 
Lai gan Sabiedrība pirms tās ieguldījumu lēmumu pieņemšanas izvērtēs ESG faktorus un veiks to risku novērtējumu, Fonda primārais mērķis nav veikt tikai ilgtspējīgus ieguldījumus un negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem netiek detalizēti analizēta un attiecīgi tā netiek ņemta vērā kā investīciju lēmumu noteicošais faktors. Iemesls tam ir tāds, ka Sabiedrība šobrīd vēl nav izstrādājusi algoritmu, pēc kā tā varētu detalizēti analizēt iespējamos ieguldījumus un ieguldījumu objektus no ESG prizmas, lai konstatētu, vai un kā tieši varētu tikt ietekmēti ilgtspējas faktori, līdz ar to Sabiedrība vēlas izvairīties no zaļmazgāšanas (greenwashing) politikas.
 
Vairāk informācijas par Sabiedrības darbības principiem, saskaņā ar kuriem tiek izvērtēti ilgtspējas riski, pieņemot ar Fonda ieguldījumiem saistītus lēmumus, skatīt Ilgtspējas politikā.  

Atalgojuma politikas nostādņu pārredzamība saistībā ar ilgtspējas risku integrēšanu atbilstoši Ilgtspējas regulas 5. pantam
 
Pārvaldnieka darbinieku atalgojums nav tieši piesaistīts sasniegtajam ienesīguma rezultātam, līdz ar to darbinieki nav motivēti uzņemties nesamērīgi augstu ilgtspējas riskus. 

Ilgtspēja